Megújítás

A Vt. 11. §-a értelmében a védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart, amely további tíz-tíz éves időtartamra korlátlan alkalommal megújítható.

A megújítás – ahogyan a lajstromozás is – kérelemre történik, ennek hiányában a védjegyoltalom az oltalmi idő lejáratakor megszűnik.

A megújítást csak a védjegyjogosult kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától (a továbbiakban: SZTNH) legkorábban az oltalmi idő lejárta előtt tizenkét hónappal, legkésőbb a lejárat napjától vagy – ha ez későbbi – a lajstromozástól számított hat hónapon belül. A kérelemben fel kell tüntetni a megújítani kért védjegy lajstromszámát, ezen felül a kérelemnek ugyanazokkal a kellékekkel kell rendelkeznie, mint a védjegy-bejelentési kérelemnek. A megújításért díjat kell fizetni, amelynek összege megegyezik a bejelentés díjával [Díjrendelet 11. § (1)-(2) bek.]. A védjegyoltalom megújítása során a megjelölés nem változtatható meg, az árujegyzék pedig nem bővíthető, de a megújítás kérhető az árujegyzéknek csak egy részére is, azaz szűkíthető. A megújítási kérelmet – az SZTNH által erre rendszeresített elektronikus űrlap használatával – elektronikus úton is be lehet nyújtani. Ha a megújítási kérelem megfelel az előírt formai követelményeknek és a megújítás díját is megfizették, az SZTNH a védjegyoltalmat – újabb érdemi vizsgálat nélkül – további tíz évre megújítja. Az SZTNH a megújításkor új védjegyokiratot ad ki és a megújítás tényéről hatósági tájékoztatást közöl a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben [Vt. 65-67. §].