MÁR LÁTOGATHATÓ A LEGFRISSEBB MOHOLY ÖSZTÖNDÍJAS MUNKÁKBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS

Az immár közel három évtizedes múltra visszatekintő Moholy-Nagy Ösztöndíj a design innovációs szerepének növelését ösztönözve a hazai, fiatal designerek szakmai fejlődését segíti elő. A Magyar Formatervezési Tanács által kezelt pályázaton 2015-ben ösztöndíjat ajánlott fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. is, valamint gyártói együttműködő parterek voltak a GIA Form Kft., a Mobilsofa Kft., és a Fruit of Care Kft.

A kiállítás megnyitója előtt az ösztöndíjasok nyilvános prezentáció keretében ismertették a szak- és nagyközönségnek programjuk eredményét, amit felkért szakértőkkel folytatott értékelő, elemző kerekasztalbeszélgetés követett. 

Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) el­nö­ke a ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ján hang­sú­lyoz­ta: a jelentős múltra visszatekintő Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj fi­a­tal for­ma­ter­ve­zők­nek ad hat hó­na­pon ke­resz­tül ha­vi százötven­ezer fo­rin­tos tá­mo­ga­tást, va­la­mint szak­mai se­gít­ség­nyúj­tást.

"Ez a tá­mo­ga­tás szakmai irányítás mellett nagy ön­ál­ló­sá­g és költséghozzájárulás biztosításával lehetőséget ad ah­hoz, hogy a fi­a­ta­lok mi­nő­sí­tett öt­le­tü­ket el­vi­gyék a ter­mék, de leg­alább a pro­to­tí­pus el­ké­szí­té­sé­ig" - tet­te hoz­zá dr. Bendzsel Miklós.

Mint mond­ta, a sza­ba­don vá­lasz­tott ter­ve­zői fel­ada­tok meg­ol­dá­sa mel­lett az idei pá­lyá­za­ton le­he­tő­ség nyílt gyár­tói együtt­mű­kö­dés­sel ki­dol­go­zott ter­vek meg­va­ló­sí­tá­sá­ra, va­la­mint el­mé­le­ti ku­ta­tá­si té­ma fel­dol­go­zá­sá­ra is. Hangsúlyozta: bá­to­rít­ják a pá­lyá­zat­on azo­kat, akik vál­lal­ko­zói-ki­vi­te­le­zői hát­tér­rel ren­del­kez­nek.

Az ösztöndíj fél éve alatt született formatervekből született kiállításon univerzális partiszerviz tányér(család), modern páncél - ékszer metamorfózis, okos ülőbútor szett, exkluzív, férfiaknak szánt porcelán tárgykollekció, a glitch jelenségét az öltözéktervezésbe strukturálisan beépítő kollekció és kozmetikai termékcsalád csomagolása is helyet kapott.

A hat nyer­tes pá­lyá­zó mun­ká­it be­mu­ta­tó tár­lat már­ci­us 15-ig te­kint­he­tő meg.

2016/03/02